Polityka prywatności

DOKUMENT POLITYKI PRYWATNOŚCI
§1 Postanowienia ogólne

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam
  swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie
  informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla
  nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady
  oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady
  stosowania plików „Cookies”.
 2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich
  uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania
  wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób
  staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim
  celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu
  innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w
  razie wątpliwości.
 4. Sprzedawca stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych,
  środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach
  narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę
  przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed
  udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i
  wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą,
  uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny
  dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za
  pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe
  zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia.
  Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim,
  który zapewni realizację usług.
 6. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez
  kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
  lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu
  6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
  §2 Zasady prywatności
 7. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie
  najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.
 8. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu
  realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie
  zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego
  przetwarzania.
 9. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób
  wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób
  informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy
  informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 10. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika,
  niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób
  pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 11. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym
  i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 12. Administratorem Państwa danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE “PARKIETEX” TOMASZ FIAŁKIEWICZ z siedzibą w Kolorowa 16a, 67-200 Ruszowice,
  NIP: 693-11-95-730, E-mail: parkietex@o2.pl, Telefon: 695 951 560
 13. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną
  modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W
  szczególności: a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w
  tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu. b)
  Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz
  przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do
  zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z
  powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść
  konsekwencje.
 14. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony
  danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi
  do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy
  postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia
  społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 15. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych
  osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja
  zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej
  procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.
 16. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do
  kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki
  prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego
  osoby.
 17. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli: a) nie chce w jakiejkolwiek formie już
  otrzymywać od nas informacji lub wiadomości; b) pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię
  swoich danych osobowych; c) poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące
  się w naszej ewidencji; d) pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie
  swoich danych osobowych.
 18. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie
  imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.
  §3 Zakres i cel zbierania danych osobowych
 19. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko
  takich tj. : a) w celu złożenia zamówienia, b) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od
  umowy, c) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu. d) monitorowania ruchu na naszych
  stronach internetowych; e) zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób
  użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej; f) ustalanie liczby anonimowych użytkowników
  naszych stron g) kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść
  najczęściej; h) kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej
  usługi następuje najczęściej kontakt; i) badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu; j)
  wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce; k) wykorzystanie
  narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej; l) integracja z
  portalem społecznościom; m) ewentualne płatności internetowe.
 20. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników: a) imię i nazwisko, b)
  adres zamieszkania, c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), d) numer
  identyfikacji podatkowej (NIP), e) adres poczty elektronicznej (e-mail), f) numer telefonu
  (komórkowy, stacjonarny), g) datę urodzenia, h) PESEL, i) informacje o używanej przeglądarce
  internetowej, j) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 21. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej
  realizacji usług.
 22. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych: a) marketing bezpośredni,
  cele archiwalne kampanii reklamowych; b) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa
  poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach;
 23. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania
  użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym
  krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA –
  strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego
  Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie
  podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz
  obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
 24. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi
  i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej
  zakończeniu w celach: a) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów
  podatkowych i rachunkowych; b) zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom; c) statystycznych i
  archiwizacyjnych. d) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody
  na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji,
  wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody. e) Działania
  sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich
  akcji. f) Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez
  Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w
  przetwarzaniu danych osobowych g) dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną
  umową;
 25. Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane
  osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w
  kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp
  zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy
  odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami
  obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych,
  zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem
  użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa
  krajowego.
  §4 Polityka „Cookies”
 26. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia
  danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki
  Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
  Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego
  identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu
  końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia
  przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym
  Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez
  Użytkownika.
 27. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez
  takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies
  niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.
 28. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest
  odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach: a) optymalizacji korzystania ze strony; b)
  identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych; c) przystosowania, grafiki, opcji
  wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy; d)
  zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z
  Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania; e) gromadzenia i
  analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu
  administracyjnym oraz google analytics f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji
  o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania
  danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads. g)
  tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w
  wyborze oglądanych produktów/usług. h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o
  zainteresowaniach w raportach Analytics.
 29. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie
  zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 30. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu
  może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego
  Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń
  funkcjonalności.
 31. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej
  chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy
  odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie
  korzysta Użytkownik.
 32. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki
  internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: a)
  Ustawienia plików cookies Internet Explorer b) Ustawienia plików cookies Chrome c) Ustawienia
  plików cookies Firefox d) Ustawienia plików cookies Opera e) Ustawienia plików cookies Safari f)
  Pliki cookies w Android g) Pliki cookies w Blackberry h) Pliki cookies w iOS (Safari) i) Pliki cookies
  w Windows Phone
  §5 Prawa i obowiązki
 33. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania
  wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej
  bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa polskiego.
 34. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik
  może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto
  ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W
  celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na
  adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.
 35. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na: a)
  usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych,
  czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów,
  marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony
  przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń) b) zgody (w tym w
  szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing) c) wykonania zawartej umowy d)
  obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
 36. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:
  a) usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych,
  marketingu bezpośrednim produktów własnych) b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail
  marketing lub telemarketing)
 37. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania
  przez może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym
  ograniczeniem.
 38. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że: a) na potrzeby
  profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu ssl; b)
  wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies c) profilujemy w celu analizy lub
  prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub
  produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach
  do tych preferencji d) profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej
  do ww. preferencji.
 39. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami
  współżycia społecznego.
 40. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w
  rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy,
  którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
  §6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
 41. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo
  swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie
  posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów
  wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę
  sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim
  posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy
  wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
 42. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty
  elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym
  do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu
  w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.
 43. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach
  mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
 44. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi,
  które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu
  informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 45. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy
  instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o
  niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
 46. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było
  bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do
  odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także
  korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są
  możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.
  §7 Korzystanie z wtyczek Social Media
 47. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą
  znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy
  Facebook Inc. i Twitter Inc.
 48. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
  Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 49. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
  USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 50. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron
  internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź
  przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na
  Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję
  informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie
  komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie
  przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
 51. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez
  Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach: a)
  Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook:
  http://www.facebook.com/policy.php b) Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez
  Twitter: https://twitter.com/privacy
 52. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na
  naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem
  przeglądania naszych stron internetowych.
  Nota o prawach autorskich do Regulaminu
  Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria
  Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego
  dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga
  ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie
  wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może
  podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć
  się więcej o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie
  http://www.kancelaria-legato.pl
X
Design and implementation by Ad Awards. All rights reserved.
www.AgencjaMedialna.pro.pl