Regulamin

Regulamin

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Sklep internetowy sklep.parkietex.pl jest własnością “P.H.U. PARKIETEX” z siedzibą w Ruszowicach ul. Kolorowa 16A, 67-200 Głogów, nip: 693-11-95-730, tel: 695-951-560, mail: parkietex@o2.pl.

§2

Sklep “P.H.U. PARKIETEX” zajmuje się sprzedażą podłóg, chemii do parkietów oraz innych artkułów dopuszczonych do obrotu.

§3

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Cennik – zestawienie towarów sprzedawanych przez “P.H.U. PARKIETEX” wraz z cenami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej parkietex.przedprojekt.com. Ceny w cenniku zawierają już podatek VAT. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z “P.H.U. PARKIETEX” W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży z “P.H.U. PARKIETEX” w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży. Umowa – umowa sprzedaży towarów przez “P.H.U. PARKIETEX” na rzecz Klienta. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244). Ustawa o Ochronie Konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Towar – każda rzecz z zakresu dostępnego w “P.H.U. PARKIETEX”, która jest przedmiotem sprzedaży przez “P.H.U. PARKIETEX” Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej parkietex.przedprojekt.com.

§4

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez “P.H.U. PARKIETEX”, określa prawa i obowiązki Sklepu “P.H.U. PARKIETEX” i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§5

Informacje dotyczące towaru, jego opisu i ceny stanowią propozycję zawarcia umowy sprzedaży. Przed zdecydowaniem o kupnie Klient winien zapoznać się z informacjami znajdującymi się przy zdjęciu – zawierają one szczegółowy opis właściwości towaru.

Rozdział 2. Zawarcie umowy i dostawa towaru

§6

Klient zamierzający nabyć towar w Sklepie parkietex.przedprojekt.com może złożyć zamówienie w następujący sposób: telefonicznie: (76) 835-78-37 pocztą internetową sklep@parkietex.pl za pośrednictwem sklepu internetowego parkietex.przedprojekt.com. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego parkietex.przedprojekt.com. Klient wypełnia formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką. Zamówienie może zostać także złożone przy użyciu systemu zamówień dostępnego po zalogowaniu się; użycie tego sposoby wymaga od Klienta uprzedniego zarejestrowania się w systemie; po zarejestrowaniu się Klient otrzymuje swój Login oraz hasło Po wypełnieniu formularza Klient potwierdza zamówienie naciskając na przycisk “Zamawiam”.

§7

Wszystkie prezentowane na stronie internetowej parkietex.przedprojekt.com towary są w ciągłej sprzedaży, w razie braku Klient otrzyma odpowiedź.

§8

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Sklepu parkietex.przedprojekt.com, generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu parkietex.przedprojekt.com jako oczekujące. Zamówienia potwierdzane są w dni robocze firmy ”P.H.U. PARKIETEX” w godzinach 10.00-18.00 Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Sklepu parkietex.przedprojekt.com może zweryfikować telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem “P.H.U. PARKIETEX” a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu parkietex.przedprojekt.com jako potwierdzone. Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych Sklep parkietex.przedprojekt.com ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany. W sytuacjach szczególnych Sklep parkietex.przedprojekt.com ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.

§9

Zamówienie może być przez Klienta odwołane, jeżeli w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia złoży on telefonicznie pod numer telefonu (76) 835-78-37 lub za pośrednictwem poczty e-mail oświadczenie o odwołaniu zamówienia.

§10

Zamówienia są realizowane przez Sklep parkietex.przedprojekt.com w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Sposób dostarczenia zamówionego towaru:

a) Firma Kurierska DPD – cennik pod linkiem:

Koszty dostawy

Dostawa w ciągu dwóch dni roboczych.

Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostaną dostarczone Klientowi najpóźniej w ciągu do 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin dostawy towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki.

§11

Za zamówiony towar Sklep parkietex.przedprojekt.com nalicza cenę według Cennika. Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi parkietex.przedprojekt.com za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera); przedpłatą – przelewem na konto firmy podane na Fakturze VAT lub na potwierdzeniu zawarcia umowy; płatności błyskawiczne przelewy24.pl.

§12

Sklep parkietex.przedprojekt.com gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją.

Rozdział 3. Postanowienia szczególne.

§13

W przypadku Klienta będącego Konsumentem z chwilą wydania towaru wraz z elektronicznym potwierdzeniem warunków zawarcia umowy może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru przesłać je na adres “P.H.U. PARKIETEX” Ruszowice, ul. Kolorowa 16A, 67-200 Głogów. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach: – dotyczących towaru po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania (folii lub plomb gwarancyjnych) – świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu; W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzajemne świadczenia ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§14

Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie. Sklep parkietex.przedprojekt.com zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.

Polityka prywatności znajduje się pod adresem:

https://parkietex.pl/wp-content/uploads/2021/01/polityka-sklep.pdf

Rozdział 4. Postępowanie reklamacyjne

§15

Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres “P.H.U. PARKIETEX” Ruszowice, ul. Kolorowa 16A, 67-200 Głogów. Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty kurierskiej na adres: “P.H.U. PARKIETEX” Ruszowice, ul. Kolorowa 16A, 67-200 Głogów. 3. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia. 4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia. 5. Koszty związane ze składanymi reklamacjami pokrywa Klient.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

§16

Strony poddają wszelkie spory pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Sklepu “P.H.U. PARKIETEX” sądu powszechnego.

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2018 r.

X
Design and implementation by Ad Awards. All rights reserved.
www.AgencjaMedialna.pro.pl